Konstituering af BSF´s nye bestyrelse

Konstituering af BSF´s nye bestyrelse

Skrevet af: John Walsh
02. november 2021

I forlængelse af generalforsamlingen og mandatet på 21 dage til en konstituering, har bestyrelsen arbejdet på en arbejdsramme og en rollefordeling som grundlag for konstitueringen. Mandag aften havde vi igen bestyrelsesmøde, og vi mener nu at vi er nået så langt, at vi kan konstituere os og melde det ud til medlemmer og samarbejdspartnere.

Vi vil i den kommende tid sende yderligere informationer ud omkring arbejdsgrundlaget, og også invitere flere afdelinger til arbejdsmøder, da bestyrelsens altoverskyggende målsætning er at styrke fællesskabet i BSF omkring fælles visioner for fodbold og klubliv. I grundrids kan bestyrelsens arbejdsramme opstilles i følgende udviklingspunkter:

  1. En professionel drift og ledelse, med større kvalitet og gennemskuelighed – et BSF hvor klubbens drift og ledelse er åben og tilgængelige for alle, men også med tydelige skillelinjer mellem netop drift og ledelse.
  2. En bæredygtig organisation og kultur, understøttet af en klar kommunikation – et BSF der gennem dialog og gensidig respekt skaber flere muligheder for alle.
  3. En tydelige sportslig strategi, fra tumling til senior, over bredde og elite - vi samler os om det vi er fælles om og støtter hinanden i vores forskelligheder.
  4. En gennemsigtig og afbalanceret økonomisk og kommerciel retning – en sammenhæng mellem strategi og økonomi, med fokus på at skabe vækst for alle afdelinger i samarbejde med klubbens stærke sponsorer.

Da vores vision handler om at styrke fællesskabet i BSF, er det også helt centralt for den nye bestyrelse at visionen og strategien ikke kun findes i bestyrelsen, men er funderet bredt i klubben. Derfor vil bestyrelsen også starte en proces hvor vi på forskellige måder søger at inddrage og samle klubben i udviklingen af en fælles vision og strategi.

I forlængelse af arbejdsgrundlaget, har bestyrelsen endvidere lavet en rolle fordeling, med formand Jakob Waag Villadsen, næstformænd Kenn Hillmann og Jørgen Bæksted Kristensen, samt kasserer John Walsh. Bestyrelsen har således valgt at styrke formandskabet, hvilket skal ses både i lyset af generalforsamlingens drøftelser af arbejdsbelastningen, og i lyset af bestyrelsens vision om en større dialog og forankring af ledelsen af klubben ude i klubmiljøet.

Endvidere har bestyrelsen også besluttet at der med afsæt i generalforsamlingens drøftelser af en administrativ medarbejder, snarest annonceres efter en administrativ medarbejder og at der i budgettet afsættes midler til en sådan stilling pr. 1.1.2022.

Vi har som bestyrelse en stor tro og et stærkt håb om at vi i fællesskab med medlemmer og frivillige kan løfte klubben og alle afdelinger i fælles retning med plads til forskellige mål. Vi vil gerne benytte lejligheden til endnu en gang at takke den afgående bestyrelse for hjælpen i overgangsperioden og for at de på forskelligvis forsætter i BSF med vigtige opgaver.

 

Med venlig hilsen

Dennis Fynsk   -    Mette Andersen     -     Simon Knudstrup      -        John Walsh               

Jørgen Bæksted Kristensen    -   Kenn Hillmann    -    Jakob Waag Villadsen